Czytelnik na okładkę MH 2012: zaczynamy!

Chcesz znaleźć się na okładce MH? Uważasz, że Twoja sylwetka, osobowość i styl życia to najlepszy dowód na to, że kierowanie się zasadami Men's Health pozwala osiągnąć sukces? W takim razie weź udział w 5. edycji konkursu Czytelnik na okładkę MH!
konkurs Czytelnik na ok

Polska redakcja magazynu "Men's Health" już po raz piąty ogłasza konkurs dla swoich Czytelników, w którym główną nagrodą jest profesjonalna sesja zdjęciowa i zdjęcie na okładce jednego z kolejnych numerów pisma.

"Tegoroczny konkurs rozpoczynamy z pewnym poślizgiem, bo w redakcji długo trwały dyskusje nad formułą konkursu, która obowiązywała w poprzednich edycjach. Ostatecznie uznaliśmy jednak, że "Czytelnik na okładkę MH" zachowa w tym roku swój dotychczasowy charakter i jego podstawowe założenia pozostawiamy w niemal niezmienionej formie - mówi Marek Dudziński, redaktor działu Fitness i przewodniczący jury konkursu. - W tej chwili nie pozostaje nam więc już nic więcej, jak tylko ogłosić, że tegoroczną, piątą już edycję konkursu oficjalnie uznajemy za otwartą!"

Z roku na rok w naszym konkursie uczestniczy coraz więcej Czytelników MH, spodziewamy się więc, że i tym razem późną wiosną będziemy mieli do przejrzenia co najmniej kilkaset zgłoszeń. "Jeśli tylko okaże się, że nadesłane zdjęcia i historię znów będą jednoznacznie świadczyć o tym, że nasi czytelnicy z powodzeniem realizują w swoim życiu idee, które propagujemy na łamach naszego magazynu, ich przeglądanie będzie dla jurorów czystą przyjemnością" - mówi Marek Dudziński.

W nagrodę okładka MH, dżinsy Levi'sa i golarka Philipsa!

Partnerami 5. edycji konkursu "Czytelnik na okładkę MH" są marki Levi's i Philips, któe ufundowały dodatkowe nagrody dla wszystkich uczestników Wielkiego Finału. Każdy z finalistów otrzyma parę dżinsów, którą będzie mógł wybrać spośród 4 modeli spodni Levi's, oraz elektryczną golarkę Philips - 9 finalistów dostanie golarkę do ciała Philips Bodygroom TT2030, a zwycięzca - maszynkę do golenia Philips AT 890 AquaTouch. Więcej szczegółowych informacji o nagrodach przedstawiamy w tym artykule.

Założenia konkursu

Podstawowe założenia 5. edycji konkursu pozostawiliśmy w niemal niezmienionej formie: szukamy facetów, których wygląd, osobowość i styl życia są najbliższe wzorcowi mężczyzny, będącego ucieleśnieniem ducha Men's Health. Pierwszym etapem konkursu będzie selekcja zgłoszeń nadesłanych przez uczestników konkursu do naszej redakcji. Po ich dokładnej analizie wyłonimy finalistów konkursu, któ­rych pod koniec maja 2012 roku zapro­simy do Warszawy na spo­tka­nie i sesję zdjęciową (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie). Zwycięzca konkursu tra­fi na okładkę jed­nego z najbliższych wy­dań Men's Health.

Tradycyjnie także po wyłonieniu przez jury finalistów konkursu zostanie zorganizowane głosowanie internautów - jego laureaci znajdą się na dodatkowych okładkach MH, które zamieścimy na naszej stronie internetowej.

Formularz zgłoszeniowy, nieco bardziej szczegółowy niż w poprzednich latach, będzie dostępny na naszej stronie internetowej od 1 marca do 30 kwietnia 2012 roku. Pamiętaj: w tym konkursie kolejność zgłoszeń nie ma żadnego znaczenia, więc nie musisz się spieszyć z wypełnianiem formularza! Wolimy, abyś przygotował się do "Czytelnika na okładkę MH" najlepiej jak to możliwe, pracując nad swoją sylwetką i formą do ostatniej chwili, niż zmarnował szansę przez zbędny pośpiech.

Podstawowe zasady konkursu

1. Idealny kandydat, którego poszukujemy, to facet w wieku od 18 do 45 lat. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć 3 kolorowe, aktualne zdję­cia:

a) portretowe twa­rzy i głowy,

b) sylwetki od pa­sa w gó­rę (bez ko­szul­ki),

c) ca­łej po­sta­ci (w krótkich spodenkach).

3. Zgłoszenie musi zawierać krótki opis planu tre­nin­go­wego i diety. Ponadto każdy uczestnik będzie musiał prze­ko­nać nas, że to wła­śnie on po­win­ien znaleźć się na okładce naszego magazynu, oraz wypełnić krótką ankietę, która pomoże nam zweryfikować, czy dany kandydat faktycznie jest ucieleśnieniem du­cha Men's Health .

4. Wy­peł­nij formularz zgłoszeniowy, który od 1 marca do 30 kwietnia 2012 r. będzie dostępny na naszej stronie internetowej.

5. Zgło­sze­nia, w któ­rych nie bę­dzie 3 fo­to­gra­fii, krót­kiej pi­sem­nej pre­zen­ta­cji oraz odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety, zo­sta­ną od­rzu­co­ne.

6. Osta­tecz­ny ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń upły­wa 30 kwietnia 2012 roku.

7. Wszy­scy fi­na­li­ści, którzy zostaną zaproszeni na spotkanie w Warszawie, mogą zostać poddani kontro­li an­ty­do­pin­go­wej na obec­ność ste­ry­dów ana­bo­licz­nych.

8. Uczest­ni­cy sami po­kry­wa­ją kosz­ty po­dró­ży na fi­nałowe spotkanie i sesję zdjęciową w Warszawie i nie bę­dą one zwra­ca­ne.

9. W kon­kur­sie nie mo­gą brać udzia­łu pra­cow­ni­cy Mo­tor-Pres­se Pol­ska, człon­ko­wie ich ro­dzin i krewni.

10. Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie wydawnictwa (Motor-Presse Polska, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław) oraz na stronie www.menshealth.pl/konkursy.

Tyle kwestii formalnych. Jeśli macie pytania, możecie je zadawać w komentarzach do tego artykułu. Tymczasem, dla zmotywowania Was do jeszcze bardziej wytężonej pracy na siłowni, zapraszamy do odwiedzenia sekcji Konkurs Czytelnik na okładkę MH w dziale Fitness, w której przedstawiamy wyniki oraz sylwetki i trening zwycięzców poprzednich edycji polskiego, a także brytyjskiego konkursu. 

Powodzenia!

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone!
Lista finalistów konkursu zostanie ogłoszona 11 maja.

MH

REKLAMA