Czytelnik na okładkę MH 2011: zaczynamy!

Chcesz znaleźć się na okładce MH? Uważasz, że Twoja sylwetka, osobowość i styl życia świadczą o tym, że kierowanie się zasadami Men's Health pozwala osiągnąć sukces? W takim razie weź udział w konkursie "Czytelnik na okładkę MH 2011"!

Już po raz czwarty polska redakcja "Men's Health" organizuje konkurs dla swoich Czytelników, w którym główną nagrodą jest profesjonalna sesja zdjęciowa i zdjęcie na okładce jednego z kolejnych numerów magazynu.

"Od zakończenia poprzedniej edycji nie było tygodnia, żebyście nie pytali - w mailach, telefonicznie, na forum MH i za pośrednictwem naszych profili na Facebooku i Naszej Klasie - kiedy znowu ogłosimy konkurs - mówi Marek Dudziński, redaktor działu Fitness i przewodniczący jury konkursu. - Jeśli wszyscy, którzy kontaktowali się z nami w tej sprawie, zdecydują się wysłać swoje zgłoszenie, to jednego możemy być pewni - wiosną jury będzie miało pełne ręce roboty przy przeglądaniu zgłoszeń i zdjęć. Czy spośród nich łatwo będzie nam wybrać zwycięzcę? To zależy od was - jeśli nie będziecie się oszczędzać na treningach, to wyłonienie nowego "Czytelnika na okładkę MH" - podobnie jak w poprzednich latach - znów będzie dla nas trudnym zadaniem. Ale właśnie na tym nam przede wszystkim zależy!"

W nagrodę okładka MH i sprzęt Reeboka!

Partnerem konkursu "Czytelnik na okładkę MH 2011" jest firma Reebok, producent sprzętu sportowego. Dzięki temu zdjęcie na okładce MH nie będzie jedyną nagrodą dla zwycięzcy konkursu - otrzyma on także zestaw treningowy złożony z butów ZigSonic, w których wykorzystano technologię ZigTech, nadającą rozpędu i zwiększającą amortyzację nóg, oraz koszulki Training Day Zig Tee i spodenek Training Day ZigTech Short wykonanych z włókna Celliant, zwiększającego poziom tlenu w organizmie. Koszulki Reeboka dostaną także wszyscy pozostali finaliści tegorocznej edycji.

Założenia konkursu

Podstawowe założenia 4. edycji konkursu pozostają niezmienne: szukamy facetów, których wygląd, osobowość i styl życia są najbliższe wzorcowi mężczyzny, będącego ucieleśnieniem ducha Men's Health. Pierwszym etapem konkursu będzie selekcja zgłoszeń nadesłanych przez uczestników konkursu do naszej redakcji. Po ich wnikliwej analizie wybie­rze­my finalistów konkursu, któ­rych w maju 2011 roku zapro­simy na spo­tka­nie i sesję zdjęciową w War­sza­wie (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie). Zwycięzca konkursu tra­fi na okład­kę jed­nego z najbliższych wy­dań Men's Health.

Formularz zgłoszeniowy był dostępny na naszej stronie do 31 marca 2011 roku. Zdecydowaliśmy się uruchomić go później niż w poprzednich latach, ponieważ we wcześniejszych edycjach konkursu wielu Czytelników przysyłało nam swoje aplikacje i zdjęcia już na początku grudnia, tymczasem zdaniem jurorów mieliby oni większe szanse na znalezienie się w finale, gdyby wykorzystali dodatkowych kilka tygodni na dopracowanie swojej sylwetki. Pamiętaj: w tym konkursie kolejność zgłoszeń nie ma żadnego znaczenia! Wolimy, abyś przygotował się do "Czytelnika na okładkę MH" najlepiej jak to możliwe, niż zmarnował swoją szansę przez zbędny pośpiech.

Tradycyjnie po wyłonieniu przez jury finalistów konkursu zostanie również zorganizowane głosowanie internautów - jego laureaci znajdą się na alternatywnych okładkach MH, które umieścimy na naszej stronie internetowej.

Podstawowe zasady konkursu

1. Idealny kandydat, którego poszukujemy, to facet w wieku od 18 do 45 lat.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć 3 kolorowe, aktualne zdję­cia:

a) portretowe twa­rzy i głowy,

b) sylwetki od pa­sa w gó­rę (bez ko­szul­ki),

c) ca­łej po­sta­ci (w krótkich spodenkach lub slipkach).

3. Zgłoszenie musi zawierać krótki opis planu tre­nin­go­wego i diety. Ponadto w 250 sło­wach musisz prze­ko­nać nas, że je­steś ucie­le­śnie­niem du­cha Men's Health i to wła­śnie Ty po­win­ieneś znaleźć się na okładce naszego magazynu. 

4. Wy­peł­nij formularz zgłoszeniowy, który od 1 lutego 2011 r. do 31 marca 2011 r. będzie dostępny na naszej stronie internetowej. Jeśli chcesz wysłać zgłoszenie pocztą, prześlij do­ku­men­ty na ad­res: Men's Health, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wro­cław, wraz z kuponem konkursowym, który będzie zamieszczony w lutowym i marcowym numerze Men's Health, oraz dopiskiem na kopercie "Czytelnik na okładkę MH". Na odwrocie wszystkich zdjęć czytelnie napisz swo­je imię, na­zwi­sko i nr te­le­fo­nu.

5. Zgło­sze­nia, w któ­rych nie bę­dzie 3 fo­to­gra­fii lub krót­kiej pi­sem­nej pre­zen­ta­cji, zo­sta­ną od­rzu­co­ne.

6. Osta­tecz­ny ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń upły­wa 31 marca 2011 r.

7. Wszy­scy fi­na­li­ści, którzy zostaną zaproszeni na spotkanie w Warszawie, mogą zostać poddani kontro­li an­ty­do­pin­go­wej na obec­ność ste­ry­dów ana­bo­licz­nych.

8. Uczest­ni­cy po­kry­wa­ją kosz­ty po­dró­ży na fi­nałowe spotkanie i sesję zdjęciową w Warszawie z wła­snej kie­sze­ni i nie bę­dą one zwra­ca­ne.

9. De­cy­zje wy­daw­cy są osta­tecz­ne i nie mo­gą być kwe­stio­no­wa­ne.

10. W kon­kur­sie nie mo­gą brać udzia­łu pra­cow­ni­cy Mo­tor-Pres­se Pol­ska, człon­ko­wie ich ro­dzin i krew­ni.

12. Szczegółowy regulamin konkursu od 15 listopada 2010 r. będzie dostępny w siedzibie wydawnictwa (Motor-Presse Polska, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław) oraz na stronie: www.menshealth.pl/konkursy.

Tyle kwestii formalnych. Jeśli macie pytania, możecie je zadawać w komentarzach do tego artykułu. Tymczasem, dla zmotywowania Was do jeszcze bardziej wytężonej pracy na siłowni, zapraszamy do odwiedzenia sekcji Konkurs Czytelnik na okładkę MH w dziale Fitness, w której przedstawiamy wyniki oraz sylwetki i trening zwycięzców poprzednich edycji polskiego, a także brytyjskiego konkursu. 

Powodzenia!

MH

Zobacz również:
REKLAMA