Czytelnik na okładkę MH 2010: zaczynamy!

Chcesz znaleźć się na okładce największego na świecie magazynu dla mężczyzn? Jeśli masz świetną sylwetkę i interesującą osobowość, weź udział w konkursie Czytelnik na okładkę MH 2010. Oto zasady 3. edycji, którą niniejszym uważamy za rozpoczętą!
MPP

Polska redakcja magazynu "Men's Health" już po raz trzeci organizuje konkurs dla swoich Czytelników, w którym główną nagrodą jest profesjonalna sesja zdjęciowa i zdjęcie na okładce jednego z kolejnych numerów pisma.

"Nie mamy innego wyjścia, jak szybko ogłosić jego rozpoczęcie, bo w ostatnich tygodniach codziennie dostawaliśmy maile z pytaniami, kiedy wreszcie tegoroczny konkurs ruszy - tłumaczy Marek Dudziński, redaktor działu Fitness i przewodniczący jury konkursu. - Robimy to z prawdziwą przyjemnością, bo zainteresowanie poprzednimi edycjami przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.

Dostaliśmy w sumie kilkaset zgłoszeń, z których zdecydowana większość świadczyła o tym, że nasi czytelnicy z powodzeniem realizują w swoim życiu idee, które propagujemy na łamach MH. Z tego powodu wyłonienie zwycięzców był dla nas twardym orzechem do zgryzienia. Jesteśmy przekonani, że i tym razem dyskusje nad tym, który z czytelników najbardziej zasłużył na znalezienie się na okładce, będą bardzo burzliwe" - twierdzi Marek.

W nagrodę okładka MH i kosmetyki Vichy!

Partnerem konkursu "Czytelnik na okładkę MH 2010" jest firma Vichy, producent innowacyjnych dermokosmetyków dla mężczyzn z serii Vichy Homme oraz pierwszej kuracji przeciw wypadaniu włosów Dercos Aminexil Energy. Dzięki temu zdjęcie na okładce Men's Health nie będzie jedyną nagrodą dla zwycięzcy tegorocznego konkursu - otrzyma on również półroczny zestaw produktów kosmetycznych Vichy, który będzie zawierał:

• dermokosmetyki z serii Vichy Homme: krem do twarzy Liftactiv, balsam po goleniu oraz pianka do golenia przeciw podrażnieniom,
• kurację przeciw wypadaniu włosów Dercos Aminexil Energy,
• szampon zagęszczający dla mężczyzn Dercos Technique.

 

 

Tradycyjnie po wyłonieniu przez jury finalistów konkursu zostanie również zorganizowane głosowanie internautów - jego laureaci znajdą się na alternatywnych okładkach MH, które umieścimy na naszej stronie internetowej.

Założenia konkursu

Podstawowe założenia 3. edycji konkursu pozostają niezmienne: szukamy facetów, którzy swoim wyglądem, osobowością i podejściem do życia świadczą o tym, że kierowanie się zasadami Men's Health pozwala osiągnąć sukces. Pierwszym etapem konkursu będzie selekcja zgłoszeń nadesłanych do naszej redakcji przez uczestników konkursu. Po ich wnikliwej analizie wy­bie­rze­my tych, któ­rych zapro­si­my na spo­tka­nie zorganizowane w War­sza­wie. Zwycięzca konkursu tra­fi na okład­kę jed­nego z najbliższych wy­dań MH.

Formularz zgłoszeniowy był dostępny na naszej stronie od 1 grudnia 2009 r., a ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upłynął 31 marca 2010 r. Nie spieszcie się z wysyłaniem swoich aplikacji - w tym konkursie nie decyduje kolejność zgłoszeń! Wolimy, abyście przygotowali się do konkursu najlepiej jak to możliwe, niż zmarnowali swoją szansę przez niepotrzebny pośpiech.

Podstawowe zasady:

1. Idealny kandydat, którego poszukujemy, to facet w wieku od 18 do 45 lat.

2. Zrób sobie 3 kolorowe zdję­cia: A. twa­rzy i gło­wy, B. sylwetki od pa­sa w gó­rę (bez ko­szul­ki), C. ca­łej po­sta­ci.

3. Opisz swój plan tre­nin­go­wy i dietę. W 250 sło­wach prze­ko­naj nas, że je­steś ucie­le­śnie­niem du­cha MH i to wła­śnie Cie­bie po­win­ni­śmy wy­brać. 

4. Wy­peł­nij formularz zgłoszeniowy, który od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. będzie dostępny na naszej stronie internetowej. Jeśli chcesz wysłać zgłoszenie pocztą, prześlij do­ku­men­ty na ad­res: Men's Health, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wro­cław, wraz z kuponem konkursowym, który będzie zamieszczony w grudniowym, styczniowo-lutowym i marcowym numerze MH, oraz dopiskiem na kopercie "Czytelnik na okładkę MH". Na odwrocie wszystkich zdjęć czytelnie napisz swo­je imię, na­zwi­sko i nr te­le­fo­nu.

5. Zgło­sze­nia, w któ­rych nie bę­dzie trzech fo­to­gra­fii lub krót­kiej pi­sem­nej pre­zen­ta­cji, zo­sta­ną od­rzu­co­ne.

6. Osta­tecz­ny ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń upły­wa 31 marca 2010 r.

7. Wszy­scy fi­na­li­ści, którzy zostaną zaproszeni na spotkanie w Warszawie, mogą zostać poddani kon­tro­li an­ty­do­pin­go­wej na obec­ność ste­ry­dów ana­bo­licz­nych.

8. Uczest­ni­cy po­kry­wa­ją kosz­ty po­dró­ży na fi­nałowe spotkanie w Warszawie z wła­snej kie­sze­ni i nie bę­dą one zwra­ca­ne.

9. De­cy­zje wy­daw­cy są osta­tecz­ne i nie mo­gą być kwe­stio­no­wa­ne.

10. W kon­kur­sie nie mo­gą brać udzia­łu pra­cow­ni­cy Mo­tor-Pres­se Pol­ska, człon­ko­wie ich ro­dzin i krew­ni.

12. Szczegółowy regulamin od 1 grudnia 2009 r. będzie dostępny w siedzibie wydawnictwa (Motor-Presse Polska, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław) oraz na stronie: www.menshealth.pl/konkursy.

Tyle kwestii formalnych. Jeśli macie pytania, możecie je zadawać w komentarzach do tego artykułu. Tymczasem, dla zmotywowania Was do jeszcze bardziej wytężonej pracy na siłowni, zapraszamy do odwiedzenia sekcji Konkurs Czytelnik na okładkę MH w dziale Fitness, w której przedstawiamy wyniki oraz sylwetki i trening zwycięzców poprzednich edycji polskiego, a także brytyjskiego konkursu. 

MH

Zobacz również:
REKLAMA