Polityka prywatności - poznaj szczegóły » [ X ]
PODZIEL SIĘ

8


OCEŃ
3.2

Trening obwodowy: początki na siłowni

Ten program treningowy to odpowiedź na najczęstsze pytanie początkujących bywalców siłowni: "Jak ćwiczyć, aby szybko było widać efekty?". Dzięki niemu już za miesiąc Ty będziesz silniejszy, a Twoje mięśnie - wyraźnie większe. Znajdziesz w nim ćwiczenia na barki, bicepsy, klatkę piersiową, mięśnie brzucha i nogi. Do dzieła!

fot. Arne Trautmann 2009/shutterstock.com

Nikt nie lubi długo czekać na efekty, ale "wykonując trening obwodowy, czyli ćwicząc wszystkie partie mięśniowe trzy razy w tygodniu, po miesiącu zobaczysz pierwsze rezultaty: mniej tłuszczu, więcej mięśni" - mówi dr Tadeusz Stefaniak, trener kulturystyki, wykładowca wrocławskiej AWF i ekspert od treningu siłowego Men's Health.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z ciężarami, przeczytaj najpierw nasz krótki przewodnik dla początkujących.

Na jednej sesji treningowej wykonuj 10 ćwiczeń. Dobierz taki ciężar, którym będziesz w stanie na początku zrobić 8 powtórzeń (dziewiątego już byś nie dał rady). Pomiędzy seriami rób przerwy trwające 1,5-3 minuty.

1. Na pierwszym treningu niech jedna seria każdego ćwiczenia składa się z 8 powtórzeń.

2. Na każdym kolejnym treningu rób o jedno powtórzenie więcej, aż dojdziesz do 12 (przy piątej wizycie w siłowni).

3. Dołóż jedną serię i powtórz dochodzenie od 8 do 12 powtórzeń. Teraz robisz dane ćwiczenie dwa razy z rzędu (12 powtórzeń x 2 serie na 10. treningu).

4. Znów dołóż jedną serię i znowu dojdź od 8 do 12 powtórzeń (12 powtórzeń x 3 serie na 15. treningu).

5. Zwiększ obciążenie o 5-10% i wróć do jednej serii (8 powtórzeń x 1 seria na 16. treningu).

6. Dojdź od 8 do 12 powtórzeń (12 powtórzeń x 1 seria z większym obciążeniem na 20. treningu).

7. Dołóż drugą serię i znowu stopniowo dojdź do 12 powtórzeń (12 powtórzeń x 2 serie z większym obciążeniem na 25. treningu).

8. Teraz staraj się robić na jednym treningu trzy serie po 12 powtórzeń (12 powtórzeń x 3 serie na 30. treningu).

Przejdź na następną stronę i zobacz, jakie ćwiczenia składają się na trening obwodowy MH.

Spalanie tłuszczu fot. shutterstock.com

1. Wyciskanie sztangi leżąc (klatka piersiowa)

Po­łóż się na ła­wecz­ce, stopy moc­no opar­te o zie­mię. Złap sztan­gę na­chwy­tem na sze­ro­ko­ści bar­ków, ścią­gnij cię­żar ze sto­ja­ków i za­blo­kuj go na wy­pro­sto­wa­nych rę­kach. Opuść wol­no sztan­gę do klat­ki pier­sio­wej i dy­na­micz­nie wy­ci­śnij cię­żar. Za­trzy­maj się na se­kun­dę i po­wtórz ćwi­cze­nie. War­to, byś to ćwiczenie wykonywał zawsze z ase­ku­ra­cją.

2. Wyciskanie żołnierskie (barki)

Siądź na ławeczce z opar­ciem i moc­no za­przyj się sto­pa­mi o zie­mię. Trzy­maj sztangę na­chwy­tem, dło­nie trochę sze­rzej niż bar­ki. Zdej­mij cię­żar ze stoja­ków i za­blo­kuj go nad gło­wą na wy­pro­sto­wa­nych rę­kach. Wol­no opuść go do po­zio­mu bro­dy i dy­na­micz­nie wy­ci­śnij nad gło­wę. Za­trzy­maj się na se­kun­dę i po­wtórz ćwi­cze­nie. Mo­żesz też wy­ko­ny­wać wy­ci­ska­nie zza gło­wy (na tym sa­mym przy­rzą­dzie). War­to, ­byś ćwi­czył z aseku­ra­cją.

 

3. Prostowanie przedramion na wyciągu górnym (tricepsy)

Złap drą­żek na­chwy­tem i po­chyl się lek­ko. Przedramio­na mak­sy­mal­nie ugnij, łok­cie bli­sko cia­ła. Ścią­gnij w dół drą­żek z cię­ża­rem, pro­stu­jąc przed­ra­mio­na. Ramiona pozostają nieruchome. Za­trzy­maj się na se­kun­dę i wol­no wróć do po­zy­cji wyj­ścio­wej. Mo­żesz też wy­ko­ny­wać pro­sto­wa­nie przed­ra­mion w le­że­niu ty­łem.

mięśnie, budowanie mięśni fot. Shutterstock

4. Ściaganie drążka (górna część pleców)

Złap drą­żek na­chwy­tem, dło­nie tro­chę sze­rzej niż bar­ki (mo­żesz też ćwi­czyć na drąż­ku z uchwy­ta­mi). Na­pnij mię­śnie ple­ców i ścią­gnij cię­żar do klat­ki pier­sio­wej. Za­trzy­maj się na se­kun­dę i wróć wol­no do po­zy­cji wyj­ścio­wej. Mo­żesz też wy­ko­ny­wać ścią­ga­nie drąż­ka do kar­ku (na tej sa­mej ma­szy­nie) al­bo pod­cią­ga­nia na drąż­ku (na in­nym urzą­dze­niu).

5. Uginanie przedramion ze sztangą (bicepsy)

Stań w lek­kim roz­kro­ku i złap sztan­gę pod­chwy­tem. Trzy­ma­jąc cię­żar na wy­pro­sto­wa­nych rę­kach, na­pnij bi­cep­sy i ugnij rę­ce, tak ­by gryf zna­lazł się przy Two­jej klat­ce pier­sio­wej. Za­trzy­maj się na se­kun­dę i wol­no wróć do po­zy­cji wyj­ścio­wej. Pa­mię­taj, by w trak­cie pod­no­sze­nia cię­ża­ru nie od­chy­lać korpusu.

 

6. Martwy ciąg (dolna część pleców)

Stań w nie­wiel­kim roz­kro­ku i złap sztan­gę na­chwy­tem, tro­chę sze­rzej niż bar­ki. Pa­mię­taj, ­by mieć ca­ły czas wy­pro­sto­wa­ny tu­łów. Pod­nieś sztan­gę, pro­stu­jąc kor­pus (masz sta­nąć wy­pro­sto­wa­ny). Za­trzy­maj się na sekun­dę, wróć do po­zy­cji wyj­ścio­wej i po­wtórz ćwi­cze­nie. Uważaj, byś­ nie tre­no­wał ze zbyt du­żym ob­cią­że­niem (poproś instruktora o pomoc).

 

 

7. Przysiady ze sztangą (czworogłowy uda)

Stań w lek­kim roz­kro­ku i złap sztan­gę sze­rzej niż bar­ki. Zdej­mij ją ze sto­ja­ków i oprzyj o gó­rę ple­ców. Zrób przy­siad do mo­men­tu, w któ­rym uda bę­dą rów­no­le­głe do pod­ło­ża. Wróć do po­zy­cji wyj­ścio­wej, za­trzy­maj się na se­kun­dę i po­wtórz ćwi­cze­nie. Dla wy­go­dy i bez­pie­czeń­stwa pię­ty możesz oprzeć na płaskich ciążarkach.

ABS fot. Straight 8 Photography, 2014, shutterstock.com

8. Uginanie nóg w leżeniu przodem (dwugłowy uda)

Po­łóż się na ma­szy­nie na brzu­chu, no­gi za­czep na gąb­kach. Dy­na­micz­nie ze­gnij no­gi, tak abyś był w sta­nie do­tknąć pię­ta­mi po­ślad­ków. Za­trzy­maj się na se­kun­dę i wróć do po­zy­cji wyj­ścio­wej.

9. Brzuszki w leżeniu bokiem (mięśnie skośne brzucha)

Po­łóż się bo­kiem na ma­cie i oprzyj moc­no na mied­ni­cy. Unieś kor­pus i no­gi, za­trzy­maj się na sekun­dę i wróć do po­zy­cji wyj­ścio­wej. Ćwicz tak długo, aż nie bę­dziesz w sta­nie zro­bić ko­lej­ne­go po­wtó­rze­nia.

 

10. Brzuszki (mięśnie proste brzucha)

Po­łóż się na ma­te­ra­cu (mo­żesz też ćwi­czyć na ła­wecz­ce do brzusz­ków). No­gi lek­ko ugię­te, sto­py pła­sko opar­te o zie­mię, dło­nie za­ple­cio­ne z ty­łu gło­wy. Wcią­ga­jąc brzuch, zrób skłon, tak że­by pra­wie do­tknąć klat­ką ko­lan. Za­trzy­maj się na se­kun­dę i powol­i wróć do po­zy­cji wyj­ścio­wej. Ćwicz tak długo, aż nie bę­dziesz w sta­nie zro­bić ko­lej­ne­go po­wtó­rze­nia.

Komentarze

 
 

Wypełnij to pole:

 • avatar
  zgłoś
  Nie jest to trening na spalanie tkanki tłuszczowej, gdyż jest za mało powturzeń na serie jak i za długie przerwy między tymi seriami. Na początek na spalanie tkanki tłuszczowej (jeżeli jest jej dużo) zaczołbym od treningu areobowego.Ja osobiście zacząłbym spalanie tłuszczu od treningu obwodowego, a po kilku tygodniach takiego treningu zaczął trening siłowy FBW z obciążeniem 75 - 85 % CM.Trening siłowy z ilością 10 powtórzeń w serii (lub mniej) świetnie nadaje się do spalania tłuszczu. Do tego dwa razy w tygodniu w dni wolne od siłowni aeroby jako uzupełnienie treningu siłowego. Dodatkowo do tego dieta.
  ~LilPeneros, 2014-06-05 11:10:57
 • avatar
  zgłoś
  Witam. Czy ten trening można stosować przy spalaniu tkanki tłuszczowej i co najważniejsze czy będzie on skuteczny? Nie jest to trening na spalanie tkanki tłuszczowej, gdyż jest za mało powturzeń na serie jak i za długie przerwy między tymi seriami. Na początek na spalanie tkanki tłuszczowej (jeżeli jest jej dużo) zaczołbym od treningu areobowego. Co do samego treningu: W wyciskaniu na klatkę sztange łapiemy na takiej szerokości żeby przy opuszczeniu( w momencie kiedy dotyka sztanga klatki) utworzył się kąt prosty między przedramieniem a bicepsem a nie jak jest w opisie na szerokość barków!! trzeba też zwrucić szczegulną uwagę na technikę przyciągania drążka na wyciągu. Chodzi o nad mierne używanie bicepsów, gdyż potem dochodzą serie na biceps a to już za dużo jak na trening 3 razy w tygodniu. Pozdrawiam
  Świr, 2014-06-05 10:13:14
 • avatar
  zgłoś
  Witam. Czy ten trening można stosować przy spalaniu tkanki tłuszczowej i co najważniejsze czy będzie on skuteczny?
  Kev', 2014-06-03 12:02:09
 • avatar
  zgłoś
  Bardzo fajny trening. Cały czas do przodu, tylko ciekawi mnię jak to będzie przy tych 30 seriach x12 powt. każde ćwiczenie.
  Świr, 2014-05-20 15:01:13
 • avatar
  zgłoś
  Witam, na dobry początek to polecam też zestaw treningowy dariusza Brzezińskiego. Maja profil na fejsie, stronkę i filmiki na youtube. Podsyłam dla zainteresowanych: http://www.youtube.com/watch?v=DGdKFio-We0
  marcinwiniarskikoksu, 2014-03-18 14:00:18
 • avatar
  zgłoś
  Trening jest tu: http://www.menshealth.pl/fitness/Trening-obwodowy-na-dobry-poczatek,3681,1 http://www.menshealth.pl/fitness/Trening-obwodowy-na-dobry-poczatek,3681,2 http://www.menshealth.pl/fitness/Trening-obwodowy-na-dobry-poczatek,3681,3 http://www.menshealth.pl/fitness/Trening-obwodowy-na-dobry-poczatek,3681,4
  ~LilPeneros, 2014-03-03 21:18:10
 • avatar
  zgłoś
  no dobra a gdzie ten trening obwodowy bo jak na razie to nie ma rzadnych onformacji na temat tego treningu. kto pisze te artykuly????? to jakas kpina jest!!!!!
  Animal, 2014-03-03 17:37:30
 • avatar
  zgłoś
  Jak sama nazwa mówi jest to trening w sam raz na dobry początek.Wykonuj go tylko 3x w tygodniu i to nawet jeśli wydaje Ci się, że mógłbyś częściej. W sporcie takim jak kulturystyka więcej wcale nie znaczy lepiej ! Zobacz te moje wpisy - mogą się okazać pomocne: http://www.menshealth.pl/forum/index.php?/topic/2514-b%C5%82ahe-pytania-m%C4%85dre-odpowiedzi/page-162#entry1045197135 w tym linku masz podane linki do trzech innych moich wypowiedzi.
  ~LilPeneros, 2013-05-13 20:25:59
 • avatar
  zgłoś
  Ja z kolei mam pytanie odnośnie częstotliwości treningów - czy mogę ten trening wykonywać 5x w tygodniu (pn-pt)? Jego konstrukcja chyba na to wskazuje, ale na siłowni trener powiedział mi, że przy tej ilości treningów powinienem zakładać odrobinę mniej obciążeń. Oprócz tego chciałbym się zapytać o celowość - staram się zrzucić trochę tłuszczu (oczywiście plus odżywianie), niekoniecznie kilogramów, a jednocześnie podbudować lub wzmocnić mięśnie. Ten trening będzie dla mnie?
  Apocaliptic, 2013-05-13 18:56:51
 • avatar
  zgłoś
  1 seria, tak jak jest napisane. Z treningu na trening zwiększasz jedynie liczbę powtórzeń o 1. Dopiero na 6. treningu robisz 2. serie.
  stalowy żołnierzyk, 2013-05-10 17:20:11
 • avatar
  zgłoś
  witam. mam pytanie. ile seri na 1 cwiczenie robisz na poczatku..? 
  bad89x1, 2013-04-29 19:46:14
 • avatar
  zgłoś
  Chyba w styczniowym numerze MH z tego roku był krótki program na poświąteczną zrzutkę. Cztery ćwiczenia dające niezły wycisk. Są tam ćwiczenia z własnym ciężarem i z żelastwem. Wprawdzie jest tam martwy ciąg, którego początkujący się boją, ale zasada wg mnie jest prosta - zacząć od ćwiczeń wielostawowych, które angażują kilka grup mięśniowych w jednym ćwiczeniu i trzeba ćwiczyć największe mięśnie: nogi, klatka, plecy. Sadło się topi i mięśnie napewno ruszą. Żeby nie było nudno, to można ćwiczenia zmieniać - na każdy mięsień jest kilka rodzajów ćwiczeń. Polecam, to działa
  Jaras, 2009-02-27 15:48:19
 • avatar
  zgłoś
  Dzisiaj zaczynam pracę nad soba na siłowni i mam nadzieję że ten trening faktycznie coś da Juz mam wszystko rozpisane tak że idę przygotowany jak na zajęcia hehe
  szon, 2009-02-26 17:27:37
 • avatar
  zgłoś
  Dzięki za świetny artykuł i dziękuję, za skorzystanie z sugestii dorzucania linku do posta - to znacznie ułatwia sprawę.
  saber, 2009-01-10 21:16:41
 • avatar
  zgłoś
  Ten program to odpowiedź na najczęstsze pytanie początkujących bywalców siłowni: Jak zacząć trenować, aby szybko było widać efekty? Dzięki niemu już za miesiąc Ty będziesz silniejszy, a Twoje mięśnie - większe.
  Mens Health, 2009-01-09 22:44:44
ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij